Legea cu privire la biblioteci

LEGE Nr. 286 din  16.11.1994 cu privire la biblioteci*

Publicat : 07.02.2003 în Monitorul Oficial Nr. 014    
art Nr : 47

MODIFICAT

LP211-XVI din 29.07.05, MO132-134/07.10.05 art.631
L482/04.12.03,
MO6-12/01.01.04 art.48

Notă

În cuprinsul Legii sintagma "Ministerul Culturii" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Culturii şi Turismului"prin LP211-XVI din 29.07.05, MO132-134/07.10.05 art.631

*Republicată

*Republicată
în temeiul Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova nr. 1546-XIII din 25.02.98 - Monitorul Oficial, 1998, nr. 26-27, art. 176.

Modificată prin Legile Republicii Moldova:

1) nr. 1592-XIII din 27.02.98 - Monitorul Oficial, 1998, nr. 44-46, art. 326;

2) nr. 124-XV din 03.05.01 - Monitorul Oficial, 2001, nr. 59-61, art. 385.

Parlamentul adoptă prezenta lege.

 

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

Articolul1. Noţiuni principale

În sensul prezentei legi trebuie să se înţeleagă prin termenii:

publicaţie - orice tip  de  purtător de informaţie textuală, audiovizuală  etc.,  reprodus în vederea difuzării, comercializării  sau împrumutului public;

nonpublicaţie  - orice tip de purtător de informaţie care  nu  este destinat difuzării sau comercializării;

colecţie de bibliotecă - o culegere de publicaţii şi nonpublicaţii, completată  sistematic  şi organizată după anumite principii,  norme  şi reguli;

beneficiar -  persoana fizică, persoana juridică sau  colectivitatea care foloseşte serviciile bibliotecii;

fondator(proprietar)  al  bibliotecii - persoana  fizică,  persoana juridică  care  înfiinţează,  întreţine  şi  desfiinţează  colecţia  sau instituţia în cauză.

Articolul2. Biblioteca

Biblioteca este o colecţie organizată, publică sau particulară, de publicaţii  şi  nonpublicaţii sau o instituţie de informare, cultură şi învăţămînt care achiziţionează,  conservă  şi  organizează  astfel  de colecţii  pentru satisfacerea cerinţelor beneficiarilor privind  lectura şi informarea.

Articolul 3. Principiile de funcţionare

Biblioteca îşi desfăşoară  activitatea  potrivit  strategiei în domeniul  culturii, învăţămîntului, ştiinţei, informaţiei, promovate de fondator în condiţiile  legislaţiei  în  vigoare.  
Principiile de funcţionare a bibliotecii sînt: accesibilitatea, neangajarea  politică, autonomia profesională.

Articolul 4. Funcţiile

Funcţiile bibliotecii  sînt  atribuite  de fondator  în  consens  cu categoria şi tipul ei.

Articolul 5. Categoriile şi tipurile

(1) După destinaţie bibliotecile se împart în următoarele categorii:

a) specializate;

b) de învăţămînt;

c) publice.

(2) După criteriul apartenenţei bibliotecile se împart în următoarele tipuri:

a) de stat;

b) obşteşti;

c) particulare.

Articolul 6. Biblioteca specializată

(1) Biblioteca specializată oferă informaţii şi documentaţie într-un anumit domeniu sau încîteva domenii adiacente.

(2) Biblioteci specializate se constituie în cadrul  Parlamentului, ministerelor şi departamentelor, al întreprinderilor şi  instituţiilor, indiferent de tipul de proprietate, în cadrul asociaţiilor,
 societăţilor sau organizaţiilor profesionale, artistice, de cult şi de alte profiluri din  ţară şi din străinătate sau sînt fondate de persoane  fizice în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Articolul 7. Biblioteca de învăţămînt

Biblioteca de învăţămînt funcţionează în subordinea unei instituţii de  învăţămînt, avînd colecţii corespunzătoare programelor de studii  şi funcţia de a sprijini procesul de instruire şi cercetare.

Articolul 8. Biblioteca publică

(1) Biblioteca publică,  colecţie  enciclopedică  ori instituţie bibliotecară cu o astfel de colecţie, este destinată unui public larg de beneficiari, îndeplinind funcţii de promovare a unui nivel
avansat  de cultură, civilizare şi instruire a societăţii.

(2) Biblioteca publică funcţionează:

a) ca bibliotecă  de  stat  după principiul teritorial,  în  fiecare localitate  cu  tipologia  corespunzătoare diviziunii administrativ-teritoriale - sătească, orăşenească, municipală,
raională - subordonată autorităţii administraţiei publice locale;

[Art.8 al.(2) lit.a) modificată prin L482/04.12.03, MO6-12/01.01.04 art.48]

a) ca bibliotecă  de  stat  după principiul teritorial,  în  fiecare localitate  cu  tipologia  corespunzătoare diviziunii administrativ-teritoriale - sătească, orăşenească, municipală,
judeţeană - subordonată autorităţii administraţiei publice locale;

b) ca bibliotecă  de stat după principiul departamental  subordonată ministerului sau departamentului respectiv;

c) ca bibliotecă obştească subordonată conducerii asociaţiilor, societăţilor sau organizaţiilor respective;

d) ca bibliotecă  particulară  pusă în  folosinţă publică de proprietarul ei.

Articolul 9. Sistemul naţional de biblioteci

(1) Sistemul  naţional  de biblioteci este un ansamblu de reţele  de biblioteci  şi  centre  biblioteconomice,  organizate  după  principiul teritorial  şi  de ramură, fondate şi întreţinute
de  stat,  menite  să satisfacă interesele   şi  cerinţele de  informare, instruire   şi culturalizare   ale  societăţii şi  subordonate  unui  organ  comun  de coordonare.

(2) Sistemul naţional de biblioteci cuprinde:

a) Biblioteca Naţională a Republicii Moldova;

b) reţeaua bibliotecilor publice din sistemul Ministerului Culturii şi Turismului;

c) reţeaua bibliotecilor de  învăţămînt  subordonate  Ministerului Învăţămîntului;

d) bibliotecile specializate ale ministerelor, departamentelor şi altor structuri guvernamentale şi nonguvernamentale.

(3) Statut de centru biblioteconomic deţine biblioteca principală dintr-o  reţea teritorială  sau departamentală,  abilitată cu funcţii biblioteconomice  şi  avînd o structură
organizatorică  corespunzătoare. Statutul,  structura şi bugetul centrului biblioteconomic sînt stabilite de fondatorii lui.

Articolul 10. Biblioteca Naţională a Republicii Moldova

(1) Biblioteca Naţională a Republicii Moldova este organizată şi funcţionează în subordinea Ministerului Culturii şi Turismului.

(2) Biblioteca Naţională îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) colecţionează,  deţine  şi pune la dispoziţie  utilizatorilor  o colecţie  cît  mai  completă  de ediţii naţionale, publicaţii  străine valoroase, manuscrise, materiale
audiovizuale şi multimedia etc.;

b) colecţionează,  conservă şi pune în valoare colecţia "Moldovica", constituită  din  publicaţii  apărute  în  ţară  şi  în  străinătate  cu referinţă la Republica Moldova,
inclusiv lucrări ale autorilor autohtoni apărute în străinătate;

c) monitorizează rezerva naţională de publicaţii;

d) elaborează cataloage naţionale colective;

e) corelează   activitatea bibliotecilor  publice,   asigurîndu-le asistenţa de specialitate;

f) întocmeşte bibliografii fundamentale în diferite domenii;

g) participă la elaborarea "Bibliografiei Naţionale  a Moldovei", realizînd compartimentul "Exteriorica";

h) exercită funcţia de centru depozitarium al publicaţiilor O.N.U. şi UNESCO în RepublicaMoldova;

i) exercită funcţia de centru naţional de schimb de publicaţii.

(3) Funcţionarea Bibliotecii Naţionale este reglementată de statutul ei, aprobat de Ministerul Culturii şi Turismului.

Articolul 11. Biblioteca obştească

Biblioteca obştească  este fondată cu titlu de proprietate  publică.

Articolul 12. Biblioteca particulară

Biblioteca particulară  aparţine  unei  persoane  fizice  care  are libertatea  de  a-i  determina  conţinutul  şi de a o  pune  sau  nu  în folosinţă publică.

Articolul 13. Constituirea şi desfiinţarea

(1) Bibliotecile  de stat se constituie şi se desfiinţează de  către fondatori,  cu  autorizaţia ministerelor şi departamentelor  de  resort. Fondatorii  sînt  obligaţi  să
întreţină biblioteca  şi  să supervizeze activitatea acesteia în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(2) Colecţiile obşteşti şi  particulare  pot  primi  statut de biblioteci  şi  pot  fi  puse  în  folosinţă  publică  după efectuarea procedurii de  legalizare în următoarea consecutivitate:
se  elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare, se obţine avizul  centrului biblioteconomic teritorial asupra regulamentului  şi  gradului   de organizare  al colecţiei,
se aprobă şi se înregistrează regulamentul  de către  autoritatea  administraţiei publice locale. Desfiinţarea acestor tipuri de  biblioteci se efectuează în  conformitate  cu  prevederile reglemetare.

 

Capitolul II

ADMINISTRAREA BIBLIOTECILOR

Articolul 14. Administrarea publică centrală

(1) Ministerele  şi  departamentele, ca autorităţi  de  administrare publică  centrală  a  bibliotecilor din subordine, realizează  politica statului  în domeniul biblioteconomic,
controlează modul de respectare a legilor  şi  a  altor  acte normative în vigoare,  adoptă  deciziile  de rigoare în cazul încălcării acestora.

(2) Ministerul  Culturii şi Turismului,  în  supravegherea unităţii  naţionale  în domeniul  biblioteconomic,   exercită  conducerea
şi  reglementarea metodologică a  activităţii  bibliotecilor  de  toate  categoriile  şi tipurile.

Articolul 15. Administrarea publică locală

(1) Administrarea  publică  a  bibliotecilor  din unităţile administrativ-teritoriale este exercitată de autorităţile administraţiei publice locale, care le asigură baza tehnico-materială,
financiară  şi organizatorică.

(2) Subdiviziunile pentru cultură ale autorităţilor administraţiei publice locale   supraveghează  unitatea naţională  în  activitatea bibliotecilor din teritoriu.

Articolul 16. Consiliul Biblioteconomic Naţional

(1) Consiliul Biblioteconomic Naţional este o structură consultativă ce funcţionează pe lîngă Ministerul Culturii şi Turismului.

(2) Consiliul Biblioteconomic Naţional coordonează şi cooperează activitatea bibliotecilor  de toate tipurile.  Organizarea,  structura, atribuţiile  şi  competenţele  acestui
organ  sînt  stabilite  printr-un regulament aprobat de Ministerul Culturii şi Turismului.

[Art. 17 - exclus prin Legea nr. 124-XV din 03.05.2001]

Articolul18. Personalul

(1) Componenţa numerică  a  personalului,  competent  şi  pregătit corespunzător  pentru  fiecare categorie de biblioteci,  este  stabilită conform  normativelor  elaborate
de Ministerul Culturii şi Turismului şi  aprobate  de ministerele şi departamentele care au în subordine biblioteci.

(2) Statul asigură   pregătirea cadrelor  pentru   biblioteci   în instituţii   de   învăţămînt   din  ţară  şi  străinătate, precum   şi perfecţionarea lor în centre speciale.

 

Capitolul III

COLECŢIILE DE BIBLIOTECĂ

Articolul 19. Patrimoniul naţional de publicaţii

(1) Din patrimoniul naţional de publicaţii fac parte lucrările rare, deosebit  de  valoroase, care prezintă un interes aparte pentru  cultura republicii  şi care se află
în posesiunea bibliotecilor, altor  persoane juridice  şi fizice. Patrimoniul naţional de publicaţii este protejat de stat.  Schimbul  internaţional şi exportul
publicaţiilor  de  patrimoniu este efectuat în strictă conformitate cu regulile stabilite.

(2) În patrimoniul naţional de publicaţii intră:

a) ediţiile bibliofile  de unicat (anticariat) - cărţi editate  pînă la 1850 şi manuscrise;

b) ediţiile dintre  1851 şi  1960  care  au  intrat  în  istoria literaturii  şi culturii naţionale şi universale, precum şi cele de după 1960  avînd o prezentare grafică
deosebită sau apărute cu prilejul  unor jubilee,  tipărituri  cu  dedicaţiile  şi  autografele  autentice ale autorilor;

c) publicaţiile  ce constituie depozitul legal, indiferent de  tipul bibliotecii care-l deţine.

(3) Bibliotecilor  li se oferă dreptul prioritar de achiziţionare  a ediţiilor  de patrimoniu, scoase la vînzare în unităţile de  anticariat. Aceste ediţii de patrimoniu
urmează să fie propuse mai întîi Bibliotecii Naţionale şi după aceea altor persoane juridice şi fizice.

Articolul 20. Exportul de publicaţii

(1) Publicaţiile pasibile de export trec expertiza specialiştilor de la Biblioteca Naţională.

(2) Publicaţiile reţinute de organele vamale ale Republicii Moldova, în  condiţiile Legii privind dreptul de autor şi drepturile conexe, intră în colecţiile Bibliotecii Naţionale.

Articolul 21. Completarea colecţiilor

(1) Completarea colecţiilor  se  efectuează  în  baza  mijloacelor financiare  alocate  de  la bugetul de stat, bugetul local şi  din  alte surse.

(2) În caz de  ridicare a preţurilor la publicaţii statul garantează majorarea  alocaţiilor  financiare  pentru completarea colecţiilor din biblioteci.

Articolul 22. Depozitul legal

(1) Depozit legal înseamnă  numărul  stabilit  de  exemplare din publicaţiile  tipărite în  republică pe care agenţii  producători  sînt obligaţi
să  le  predea  Bibliotecii Naţionale  şi altor centre biblioteconomice pentru  controlul  bibliografic naţional  şi  evidenţa statistică,  pentru  conservare  şi  asigurare 
 a  securităţii  fondului tezaurizat al repertoriului naţional de publicaţii.

(2) Unităţile editoriale sînt obligate să prezinte gratuit centrelor biblioteconomice  naţionale  exemplare  cu  titlu de  depozit  legal  în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(3) Nu fac obiectul  depozitului legal cărţile de vizită, ferparele, plicurile de corespondenţă,  formularele  cu  caracter administrativ-contabil  (registre,
borderouri,  chitanţiere,  boniere, state  de plată, antete), mercantilaje, titlurile de valoare  (bancnote, cecuri,  timbre,  dispoziţii  de plată, bilete de  bancă),  biletele  de
transport  şi de spectacole cultural-sportive, legitimaţiile, actele  de identitate  şi de stare civilă, filmele documentare şi artistice de lung şi scurt metraj, precum şi copiile
tip xerox de pe tipărituri.

Articolul 23. Exemplarele legale de acte oficiale

În vederea asigurării  transparenţei prin accesul beneficiarilor la publicaţiile şi   nonpublicaţiile  oficiale, autorităţile   publice, partidele,  formaţiunile obşteşti
şi profesionale emitente sînt obligate să transmită Bibliotecii Naţionale cîte un exemplar de acte emise de ele (cu  excepţia  celor care constituie secret de stat sau celor de  ordine
interioară),  pentru a fi înregistrate în Catalogul Actelor Oficiale ale Republicii Moldova.

Articolul 24. Politica editorială şi bibliotecile

Politica editorială   în   Republica  Moldova  este promovată   în corespundere cu necesităţile de formare a fondurilor sistemului naţional de biblioteci.

Articolul 25. Controlul bibliografic naţional

Controlul bibliografic naţional  se  efectuează  de  către  Camera Naţională  a  Cărţii, ale cărei funcţii sînt reglementate de  Legea  nr. 939-XIV din 20 aprilie 2000 cu privire la
activitatea editorială, precum şi  de către Biblioteca Naţională, a cărei activitate este  reglementată de prezenta lege.

Articolul 26. Inventarierea colecţiilor de bibliotecă

Inventarierea colecţiilor de bibliotecă se face  periodic, în conformitate cu  regulamentele  elaborate  şi  aprobate  de  Ministerul Culturii şi Turismului.

Articolul 27. Gestiunea colecţiilor de bibliotecă

Colecţiile de bibliotecă  fac  parte  din  patrimoniul naţional, indiferent  de  apartenenţa  lor. Fondatorii  şi  administraţia  tuturor tipurilor de bibliotecă sînt obligaţi
să asigure gestiunea  colecţiilor şi  să  prezinte  organelor  competente situaţii  statistice,  în  modul stabilit.

 

Capitolul IV

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE BENEFICIARULUI

Articolul 28. Accesibilitatea publicaţiilor

Statul garantează  oricărui beneficiar accesul la toate genurile  de publicaţii  intrate în biblioteci, inclusiv la nonpublicaţii şi la  acte oficiale,  conform convenţiilor
internaţionale la care Republica Moldova este  parte.  Utilizatorii  pot beneficia în bibliotecă şi  de  servicii contra plată în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Articolul 29. Dreptul la condiţii optime de lucru

Fondatorii şi  administraţia  bibliotecii sînt obligaţi  să  asigure beneficiarului condiţii optime de lucru în incinta ei.

Articolul 30. Obligaţiuni

Beneficiarul este  obligat  să  respecte  regulamentul  de  ordine interioară al bibliotecii şi regulile privind integritatea publicaţiilor împrumutate.

 

Capitolul V

BAZA ECONOMICĂ A BIBLIOTECILOR

Articolul 31. Bugetul

Autorităţile  publice  şi fondatorii asigură  bibliotecilor  bugetul (inclusiv  în  mijloace  valutare), necesar pentru menţinerea lor la nivelul  tehnologiilor moderne,
conform  normativelor  de  finanţare, luîndu-se  în  calcul  regimul economiei de piaţă.  Bugetele  unităţilor teritorial-administrative,  bugetele  ministerelor,  
departamentelor, bugetul  de stat nu se aprobă, dacă ele nu prevăd sumele necesare pentru dezvoltarea bibliotecilor.

Articolul 32. Sponsorizarea

Statul asigură  condiţii avantajoase persoanelor fizice şi  juridice care  sponsorizează   anumite programe sau direcţii  de activitate bibliotecară şi care
subvenţionează achiziţionarea de  publicaţii, de utilaje şi de alte atribute necesare bunei funcţionări a bibliotecilor. Sponsorizarea  şi  înlesnirile  de  care  
beneficiază  sponsorii  sînt reglementate de legislaţia în vigoare.

Articolul 33. Prestarea de servicii plătite

(1) Biblioteca  poate percepe contravaloarea unor servicii  prestate de ea, în condiţiile Legii privind dreptul de autor şi drepturile conexe în cazul în care:

a) produsul final rămîne  în posesiunea beneficiarului  (fotocopii, microfilme, reproduceri xerox, înregistrări pe bandă magnetică şi altele asemenea);

b) execută, la solicitarea beneficiarului, servicii tarificate peste îndatoririle sale reglementare;

c) oferă informaţii  despre brevete, standarde, alte publicaţii  din anumite  domenii  sau  prestează  servicii  informaţionale  pe  bază  de
contracte,  în  care  se  stipulează dreptul la o  parte  din  beneficiu obţinut prin aplicarea inovaţiilor descrise în publicaţii;

d) practică activităţi  comerciale (vînzarea publicaţiilor pasibile casării, materialelor editate de biblioteci etc.) care
nu  prejudiciază statutul social de bibliotecă şi nu contravin legislaţiei în vigoare.

(2) Biblioteca poate fonda unităţi  producătoare şi comerciale (tipografii, centre de difuzare a cărţilor, ateliere de legătorie şi de confecţionare a utilajului  specific
etc.)  pentru  a-şi   facilita asigurarea  cu  publicaţii, documente, tipizate şi utilaje, mobilier şi altele asemenea, necesare activităţii de achiziţionare, de
organizare şi gestionare a colecţiilor şi promovării acestora în mase.

(3) Mijloacele  financiare obţinute de bibliotecă prin prestarea  de servicii plătite nu se iau în considerare la finanţarea ei de la buget.

Articolul 34. Trimiteri poştale

Trimiterile poştale pentru schimbul internaţional de publicaţii şi împrumutul interbibliotecar se efectuează în baza legislaţiei naţionale şi internaţionale în vigoare.

 

Capitolul VI

RESPONSABILITATEA

Articolul 35. Răspunderea pentru încălcarea legislaţiei cu privire la biblioteci

Încălcarea legislaţiei cu privire la biblioteci atrage după sine răspundere disciplinară, materială, civilă, administrativă, penală şi se sancţionează în conformitate cu
legislaţia în vigoare.

 

Capitolul VII

COLABORAREA INTERNAŢIONALĂ

Articolul 36. Subiectul colaborării internaţionale

Colaborarea internaţională este  efectuată de  centrele biblioteconomice care stabilesc relaţii cu organizaţii similare din alte ţări în baza acordurilor încheiate de RepublicaMoldova.

Articolul 37. Domeniile colaborării internaţionale

Schimbul de publicaţii, serviciile   informaţionale,  activitatea reţelei  internaţionale de biblioteci constituie domenii ale colaborării internaţionale.

 

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                
Petru LUCINSCHI

Chişinău, 16 noiembrie 1994.

Nr. 286-XIII.