Legea privind meșteșugurile artistice populare

PARLAMENTUL

LEGE Nr. 135   din  20.03.2003

privind meşteşugurile artistice populare

Publicat : 16.04.2003 în Monitorul Oficial Nr. 84-86     art Nr : 390

MODIFICAT

 
LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349
 LP177-XVI din 20.07.07, MO117-126/10.08.07 art.534

LP211-XVI din 29.07.05, MO132-134/07.10.05 art.631        Notă:

      În cuprinsul Legii sintagma "Ministerul Culturii" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Culturii şi Turismului"
  prin LP211-XVI din 29.07.05, MO132-134/07.10.05 art.631

Parlamentul adoptă prezenta lege ordinară.

Capitolul  I

DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Scopul şi obiectul legii

(1) Prezenta lege are drept scop crearea cadrului juridic pentru activitatea meşterilor populari în vederea păstrării meşteşugurilor artistice
  populare (în continuare - meşteşuguri artistice) şi dezvoltării lor pe baza tradiţiilor autentice ale artei populare.

(2) Obiectul de reglementare al prezentei legi îl constituie activitatea în domeniul meşteşugurilor artistice, activitate ce
  include atît aspectul creator, cît şi cel social-economic şi cultural al fenomenului.

Articolul 2. Noţiuni principale

În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni:

meşteşug artistic (artizanat) - formă de manifestare a artei populare, activitate de creare a obiectelor cu valoare artistică şi
  utilitară, cu aplicarea unor procedee tehnico-artistice preponderent manuale, care contribuie la păstrarea şi
  dezvoltarea tradiţiilor artei populare şi la satisfacerea necesităţilor spirituale şi materiale ale populaţiei;

meşter popular (artizan) - meşteşugar,  persoană calificată într-un meşteşug artistic, care creează obiecte de  artizanat;

obiect de artizanat - obiect cu valoare artistică şi utilitară, confecţionat potrivit tradiţiilor meşteşugului artistic respectiv;

model-etalon al obiectului de artizanat - model, reprezentînd
  un produs meşteşugăresc finit, desen (schemă), machetă, destinat reproducerii, inclusiv prin utilizarea variaţiei creative;

variaţie creativă - metodă de reproducere a modelului-etalon al obiectului de artizanat, care presupune schimbări şi
  completări sub aspect compoziţional, ornamental, cromatic, plastic, precum şi alte interpretări artistice şi tehnologice ale modelului-etalon, fără a
  coborî nivelul artistic şi calitatea de executare a obiectului de artizanat.

Articolul 3. Principiile generale de reglementare a activităţii în domeniul meşteşugurilor artistice

Activitatea în domeniul meşteşugurilor artistice este reglementată în baza următoarelor principii generale:

a) garantarea libertăţii de creaţie;

b) garantarea dreptului meşterilor populari de a activa independent şi de a se asocia în structuri cu diverse
  forme juridice de organizare, prevăzute de legislaţie;

c) susţinerea de către stat a meşteşugurilor artistice, precum şi a activităţii  de cercetare ştiinţifică în domeniu;

d) promovarea colaborării internaţionale în domeniul cercetării, păstrării şi dezvoltării meşteşugurilor artistice.

Articolul 4. Activitatea meşterilor populari, a organizaţiilor lor şi a întreprinderilor din domeniul meşteşugurilor artistice

(1) Activitatea meşterilor populari, a organizaţiilor lor şi a întreprinderilor din domeniul meşteşugurilor artistice
  se desfăşoară în baza Constituţiei Republicii Moldova, a Legii culturii, precum şi în baza prezentei legi.

       [Art.4 al.1) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]

(2) Calitatea de meşter popular se autentifică printr-un certificat, eliberat în baza prezentei legi.

      [Art.4 al.2) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]

(3) Meşterul popular este în drept să-şi desfăşoare activitatea atît în baza contractelor cu persoane juridice, cît şi în calitate de
întreprinzător individual, fără a se înregistra ca persoană juridică. Meşterul popular poate să-şi desfăşoare
 activitatea în diferite forme juridice de organizare prevăzute de lege.

      [Art.4 al.3) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]

(4) Meşterii populari, în scopul păstrării, dezvoltării şi propagării meşteşugurilor artistice, pot crea, din proprie iniţiativă, uniuni de creaţie, asociaţii, fundaţii
  şi alte tipuri de organizaţii neguvernamentale.

(5) Activitatea meşterilor populari este coordonată de Uniunea Meşterilor Populari din Moldova - uniune de creaţie care reuneşte cei mai reprezentativi meşteri
  populari din ţară şi care activează conform statutului său, avînd drept scop păstrarea, dezvoltarea şi propagarea meşteşugurilor artistice.

(6) Membri ai Uniunii Meşterilor Populari din Moldova pot deveni meşterii populari, organizaţiile lor şi
  întreprinderile din domeniul meşteşugurilor artistice, în modul stabilit de statutul uniunii.

(7) În categoria de întreprinderi din domeniul meşteşugurilor artistice se încadrează
  persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, în al căror volum total al producţiei anuale de mărfuri şi
  servicii obiectele de artizanat constituie cel puţin 50 la sută. Atribuirea la categoria respectivă de întreprinderi se efectuează de către Consiliul de
  Expertiză Tehnico-Artistică (C.E.T.A.), care este instituit  şi funcţionează pe baze obşteşti, în modul stabilit de prezenta lege.

      [Art.4 al.7) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]

Articolul 5. Atribuirea produselor meşteşugăreşti la categoria obiectelor de artizanat

(1) Atribuirea articolelor produse de întreprinderile din domeniul
  meşteşugurilor artistice la categoria obiectelor de artizanat se efectuează în baza hotărîrii C.E.T.A.

(2) Se consideră obiecte de artizanat produsele meşteşugăreşti a căror tehnologie de confecţionare
  permite utilizarea principiului variaţiei creative a modelului-etalon al obiectului de artizanat, exceptînd:

a) articolele de croitorie confecţionate cu ajutorul maşinilor de brodat  automate ori semiautomate, fără utilizarea brodatului
  manual ori a celui executat prin procedee mecanice care permit variaţia creativă;

b) articolele din pînză decorate prin imprimare fotografică, fără utilizarea procedeelor de ornare manuală;

c) ţesăturile, covoarele şi alte articole ţesute la maşină, fără utilizarea procedeelor de executare manuală;

d) articolele confecţionate la maşini
  de tricotat automate, fără utilizarea tricotatului sau brodatului manual ori a altor procedee de decorare manuală;

e) articolele din ceramică confecţionate prin turnare, fără o
  ulterioară ornare, modelare sau aplicarea altor procedee manuale de decorare artistică;

f) articolele de feronerie şi giuvaiergerie confecţionate prin ştanţare şi turnare (cu excepţia celor executate după modele din ceară), fără
  utilizarea unor procedee manuale de prelucrare artistică a metalelor - ştemuire, gravare, ornare, imprimare etc.;

g) alte articole confecţionate prin procedee mecanice, cu utilizarea unor motive din arta populară.

Articolul 6. Pregătirea profesională în domeniul meşteşugurilor artistice

(1) Pregătirea profesională în domeniul meşteşugurilor artistice se realizează în instituţiile de învăţămînt
  secundar profesional, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare.

(2) Meşterii populari, organizaţiile lor şi întreprinderile din
  domeniul meşteşugurilor artistice au dreptul la efectuarea pregătirii profesionale în bază de ucenicie.

(3) Evaluarea şi certificarea profesională a ucenicilor se  realizează de o instituţie de profil licenţiată.

      [Art.6 al.3) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]

Capitolul  II

COMPETENŢELE AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

ŞI  ALE ACADEMIEI DE ŞTIINŢE

Articolul 7. Competenţele Ministerului Culturii şi Turismului

Ministerul Culturii şi Turismului:

a) elaborează politica de stat în domeniul meşteşugurilor artistice şi coordonează activitatea din domeniu;

b) participă la elaborarea programelor de stat privind păstrarea şi dezvoltarea meşteşugurilor artistice;

c) constituie comisii specializate în scopul elaborării şi implementării programelor de stat privind păstrarea şi dezvoltarea
  meşteşugurilor artistice;

d) elaborează şi aprobă regulamentul privind aprecierea valorii
  obiectelor de artizanat şi atribuirea acestora la categoria obiectelor de artă meşteşugărească;

e) instituie şi ţine Registrul naţional al obiectelor de artă meşteşugărească;

f) susţine activitatea în domeniul meşteşugurilor artistice prin achiziţionarea în patrimoniul statului a celor mai valoroase obiecte de artizanat;

g) înaintează propuneri privind acordarea de facilităţi fiscale, de
  subvenţii bugetare şi de credite preferenţiale meşterilor populari, organizaţiilor lor şi întreprinderilor din domeniul meşteşugurilor artistice;

[Art.7 lit.h) exclusă prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]

i) creează baze de date privind meşteşugurile artistice;

j) contribuie la crearea centrelor de păstrare, dezvoltare şi propagare a meşteşugurilor artistice;

k) întreprinde  alte măsuri de susţinere a meşterilor populari, a organizaţiilor lor şi a întreprinderilor din domeniul
  meşteşugurilor artistice.

Articolul 8. Competenţele Ministerului Educaţiei

Ministerul Educaţiei:

a) coordonează elaborarea şi aprobă programele şi manualele de educaţie tehnologică
  în domeniul meşteşugurilor artistice pentru diferite tipuri de instituţii de învăţămînt;

b) efectuează atestarea şi conferă grade didactice meşterilor populari angajaţi în învăţămînt, conform actelor normative în domeniu;

c) aprobă programele de instruire, perfecţionare şi recalificare a
  cadrelor didactice şi a meşterilor populari care activează în învăţămîntul preuniversitar;

d) aprobă cererile meşterilor populari, ale organizaţiilor lor şi ale
  întreprinderilor din domeniul meşteşugurilor artistice privind pregătirea profesională în bază de ucenicie;

e) determină instituţiile de profil care vor evalua şi certifica persoanele a căror
  pregătire profesională s-a făcut în bază de ucenicie;

f) efectuează stimularea materială a  pedagogilor ai căror discipoli au fost distinşi la concursurile naţionale şi internaţionale.

Articolul 9. Competenţele Ministerului Muncii şi  Protecţiei Sociale

Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale asigură monitorizarea pieţei interne a forţei de muncă şi
  organizează pregătirea profesională în domeniul meşteşugurilor artistice a persoanelor din rîndul şomerilor.

Articolul 10. Competenţele autorităţilor administraţiei publice locale

Autorităţile administraţiei publice locale:

a) aprobă programele locale de susţinere şi dezvoltare a meşteşugurilor artistice;

b) acordă, în modul stabilit de lege, meşterilor populari,
  organizaţiilor lor şi întreprinderilor din domeniul meşteşugurilor artistice facilităţi fiscale şi de altă natură;

c) atribuie în folosinţă, în mod prioritar, meşterilor populari, organizaţiilor lor şi întreprinderilor din domeniul
  meşteşugurilor artistice terenuri din fondul de rezervă al unităţii administrativ-teritoriale, în condiţiile legii;

d) oferă, în mod prioritar, meşterilor populari, organizaţiilor lor şi întreprinderilor din domeniul meşteşugurilor artistice, pentru vînzare sau
  închiriere, bunuri imobile din proprietatea unităţii administrativ-teritoriale;

e) acordă meşterilor populari, organizaţiilor lor şi întreprinderilor din domeniul meşteşugurilor artistice facilităţi
  privind asigurarea cu materii prime, materiale, piese de schimb, utilaje şi mijloace de transport;      [Art.10 lit.f) exclusă prin LP177-XVI din 20.07.07, MO117-126/10.08.07 art.534]

g) asigură selectarea persoanelor pentru cursurile de pregătire profesională în domeniul
  meşteşugurilor artistice;

h) contribuie la crearea centrelor de păstrare, dezvoltare şi propagare a meşteşugurilor artistice;

i) sprijină  întreprinderile şi secţiile de invalizi ce produc obiecte de artizanat;

j) stimulează deschiderea unor unităţi specializate în comercializarea obiectelor de artizanat;

k) întreprind alte măsuri de păstrare şi dezvoltare a meşteşugurilor artistice.

Articolul 11. Competenţele Academiei de Ştiinţe

Academia de Ştiinţe:

a) efectuează cercetări ştiinţifice în domeniul meşteşugurilor artistice;

b) participă la elaborarea direcţiilor strategice de păstrare şi dezvoltare a meşteşugurilor artistice;

c) editează lucrări ştiinţifice şi de popularizare a meşteşugurilor artistice;

d) oferă instituţiilor şi persoanelor particulare interesate servicii de consultanţă în domeniul meşteşugurilor artistice.

Capitolul  III

REALIZAREA ŞI PROTECŢIA DREPTULUI DE PROPRIETATE

ASUPRA OBIECTELOR DE ARTIZANAT

Articolul 12. Garantarea dreptului de proprietate asupra obiectelor de artizanat

Dreptul de proprietate asupra obiectelor de artizanat este inalienabil
  şi se exercită sub formă de proprietate privată sau publică, în modul şi în limitele
  stabilite de prezenta lege şi de alte acte normative.

Articolul 13. Garantarea drepturilor de autor asupra obiectelor de artizanat

Obiectele de artizanat sînt ocrotite prin dreptul de autor, conform legislaţiei naţionale şi convenţiilor internaţionale cu privire la
  proprietatea intelectuală la care Republica Moldova este parte.

Articolul 14. Includerea obiectelor de artizanat în Registrul naţional al obiectelor de artă meşteşugărească

Obiectele de artizanat cu valoare deosebită pot fi incluse, cu consimţămîntul proprietarului (autorului), în Registrul naţional al
  obiectelor de artă meşteşugărească. Includerea se face la propunerea unei comisii speciale, instituite de Ministerul Culturii şi Turismului.

[Art.15 exclus prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]

Capitolul  IV

CADRUL ECONOMIC AL ACTIVITĂŢII

ÎN DOMENIUL MEŞTEŞUGURILOR ARTISTICE

Articolul 16. Asigurarea financiară a activităţii în domeniul meşteşugurilor artistice

Meşterii populari, organizaţiile lor şi întreprinderile din domeniul meşteşugurilor artistice îşi desfăşoară activitatea din contul mijloacelor
  proprii, inclusiv al veniturilor obţinute din activităţi de producţie, din contul subvenţiilor bugetare alocate în cadrul proiectelor culturale şi al
  programelor de păstrare şi dezvoltare a meşteşugurilor artistice, precum şi din alte venituri, în conformitate cu legislaţia.

Articolul 17. Garanţiile de stat în domeniul meşteşugurilor artistice

(1) Meşterii populari, organizaţiile lor şi întreprinderile din domeniul meşteşugurilor artistice pot beneficia de
  susţinere financiară din partea statului, efectuată prin finanţarea unor programe sociale, ştiinţifice şi culturale, în conformitate cu legislaţia.

(2) Alocaţiile din bugetul de stat se distribuie prin intermediul autorităţilor
  administraţiei publice centrale de specialitate, iar cele din bugetele locale - prin intermediul direcţiilor de cultură ale autorităţilor administraţiei
  publice locale.

Articolul 18. Activitatea filantropică şi sponsorială în ce priveşte meşterii populari, organizaţiile lor şi întreprinderile din
  domeniul meşteşugurilor artistice

Meşterii populari, organizaţiile lor şi întreprinderile din domeniul meşteşugurilor artistice pot beneficia de donaţii filantropice şi de
  susţinere sponsorială din partea persoanelor fizice şi juridice din ţară şi de peste hotare în modul stabilit de legislaţie.

Capitolul  V

PROTECŢIA SOCIALĂ A MEŞTERILOR POPULARI

Articolul 19. Asigurarea meşterilor populari cu pensii şi indemnizaţii

Asigurarea meşterilor populari cu pensii şi indemnizaţii se efectuează în modul stabilit de legislaţie.

Articolul 20. Protecţia socială a meşterilor populari

Autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate, sindicatele de ramură, Uniunea Meşterilor
  Populari din Moldova, alte organizaţii ale meşterilor populari şi întreprinderile din domeniul meşteşugurilor
  artistice pot  organiza centre instructiv-educative şi de recalificare a meşterilor populari, presta servicii şi aloca fonduri în
  scopul acordării de asistenţă socială meşterilor populari.

Articolul 21. Acordarea de facilităţi meşterilor populari

Autorităţile administraţiei publice locale, întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile de stat,
  private şi obşteşti pot acorda meşterilor populari, organizaţiilor lor şi întreprinderilor din domeniul
  meşteşugurilor artistice facilităţi la achitarea serviciilor comunale şi  de transport, a arendei pentru imobilele închiriate etc. Aceste
  facilităţi se vor acorda şi la transportarea, instalarea şi organizarea de expoziţii ale obiectelor de artizanat.

Articolul 22. Echivalarea în drepturi a membrilor Uniunii Meşterilor Populari din Moldova cu membrii altor uniuni de creaţie

Membrii Uniunii Meşterilor Populari din Moldova se echivalează în drepturi cu membrii celorlalte uniuni de creaţie din ţară.

Capitolul  VI

DISPOZIŢII  FINALE

Articolul 23. Colaborarea internaţională în domeniul meşteşugurilor artistice

Colaborarea internaţională în domeniul cercetării, păstrării, dezvoltării şi promovării meşteşugurilor artistice se realizează de
  Ministerul Culturii şi Turismului, Academia de Ştiinţe, Uniunea Meşterilor Populari din Moldova, precum şi de alte instituţii, organizaţii şi
  persoane fizice care activează în acest domeniu.

Articolul 24. Dispoziţii finale

Guvernul, în termen de 3 luni, va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege.

   
  PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI         
                 
                     
  Eugenia  OSTAPCIUC

   
  Chişinău, 20 martie 2003.

   
  Nr. 135-XV.